دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، آذر 1394 
حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

صفحه 87-104

عسگر دیرباز؛ محمدتقی سبحانی؛ سعیده‌سادات نبوی


نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

صفحه 127-145

پروین نبیان؛ مهدی تیموری؛ سیدمحمدعلی میردامادی