دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، اسفند 1394 
نقش اعتقاد به خدا در معنابخشی به زندگی

صفحه 7-20

معروفعلی احمدوند؛ سمیه طاهری اندانی


امام، مصدر تشریع

صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی

صفحه 71-88

مسعود صلواتی زاده؛ محمدنقی رفعت نژاد


بررسی فلسفۀ وجودی شیطان

صفحه 103-122

حسین زارع؛ مصطفی سلیمانیان