دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، اسفند 1394 
1. نقش اعتقاد به خدا در معنابخشی به زندگی

صفحه 7-20

معروفعلی احمدوند؛ سمیه طاهری اندانی


2. امام، مصدر تشریع

صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


5. تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی

صفحه 71-88

مسعود صلواتی زاده؛ محمدنقی رفعت نژاد


7. بررسی فلسفۀ وجودی شیطان

صفحه 103-122

حسین زارع؛ مصطفی سلیمانیان