واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

«فرقه‌سازی درون‌مذهبی» به عنوان پدیده‌ای منحصر‌ به‌فرد در جریان سلفیۀ معاصر، این مکتب را به مناقشات و چالش‌های عمیق عقیدتی و کلامی گرفتار کرده است. بدین روی، پی‌جویی زمینه‌های شکل‌گیری این خرده‌فرقه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در راستای تحلیل حقیقت جریان سلفیه به شمار می‌رود.پرسش اساسی پژوهش حاضر، زمینه‌های شکل‌گیری و چگونگی ظهور و بروز این خرده‌فرقه‌ها در بطن جریان سلفیه است. در واکاوی این پدیده، شناسایی ماهیت و مؤلفه‌های هر یک از این فرقه‌های مورد بحث و تعیین حدود و ثغور و احیاناً هم­پوشانی فکری و عقیدتی خرده ­فرقه­ های مذکور اهمیت دارد.به نظر می‌رسد جزم‌اندیشی، انحصار طلبی و جمودگرایی ، عدم تحمل آرای مخالفان، تکفیرمحوری و خشونت‌ طلبیِ تاریخی ائمه سلفیه در این امر نقش مؤثری ایفا نموده است.

کلیدواژه‌ها