دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، اسفند 1395 
الهیات سلبی در مدرسۀ کلامی حلّه

صفحه 61-82

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ