صحیح بخاری و تحریف حقیقت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

کتاب «صحیح بخاری» از اسناد دست اولِ اهل‌سنت و بلکه مهم­ترین سند روایی آنان به حساب می‌آید، به گونه ­ای­ که روایات موجود در آن بدون بررسی، مورد قبول واقع می­ گردد. با عنایت به این جایگاه و از آن‌جایی­ که پدیدۀ «تحریف» علی‌رغم داشتن پیامدهای منفی در رویکردهای کلامی، فقهی و... به تعداد زیادی از منابع دینی رخنه کرده، این سؤال مطرح است که آیا این کتاب از تیغ تحریف در امان ماند تا بتوان به صورت کامل بر آن اعتماد کرد؟ مقالۀ حاضر جهت پاسخ به این پرسش تدوین شده و مهم‌ترین یافتۀ آن، که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع مختلف عامه صورت پذیرفته، اثبات نفوذ پدیدۀ تحریف در این کتاب است.

کلیدواژه‌ها