موعود آخرالزّمان در دین هندو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

طبق باورهای هندو، پس از گذشت چند دوره از زمان، دوره‌‌ای به نام «کَلی‌‌یوگه» (آخرین مرحله از زمان) فرامی‌‌رسد و ظلم و شرارت بر عدل و نیکی غلبه می‌‌کند. در این دوره، یک منجی به نام «کَلکی اَوَتاره» ظهور خواهد کرد و علیه ظلم و شرارت وارد نبرد شده و با نابود کردن بدکاران، جهان را دوباره از عدل و نیکی پر می‌‌کند و زمینه ورود بشریت به دوره‌‌ای جدید از ترقی و پیشرفت را فراهم می‌‌سازد. البته موعودباوری در دین هندو منحصر به انگاره «کَلکی» نیست و با توجه به اینکه افرادی در قرون اخیر پیدا شده‌‌اند و خود را منجی موعود معرفی کرده‌‌اند، به‌‌نظر می‌‌رسد مفهوم «مُنجی» نزد هندوها تحت یک گونه‌‌شناسی قرار گرفته است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم «اَوَتاره» و همچنین گونه‌‌شناسی موضوع منجی موعود در متون هندویی و بیان تأثیرگذاری این عقیده بر فرهنگ و جامعه هندو، دیدگاه‌‌های برخی از اندیشمندان را در تطبیق او بر شخصیت‌‌های مختلف نیز، به‌‌ویژه بر پیامبر اسلامJ مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
 

کلیدواژه‌ها