دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، شهریور 1397 
مطالعۀ تطبیقی آموزۀ «بداء» در اندیشۀ میرداماد و صدرالمتألهین

صفحه 7-26

علیرضا کاوند؛ حسن رضایی هفتادر؛ محمدعلی اسماعیلی


میزان هم‌‌خوانی آرای اهل سنت دربارۀ فاعلیت انسان با مسئله «امر بین الأمرین»

صفحه 89-104

علی عزیزخانی؛ عبدالقاسم کریمی؛ سید حسین سید موسوی؛ علیرضا نجف زاده تربتی