حجیتِ خبر واحد در امور اعتقادی

نویسنده

دانش‌‌آموختۀ سطح چهارم حوزه و استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده

این نوشتار به بررسی حجیتِ خبر واحد در فروعات اعتقادی می‌‌پردازد. و از آن‌‌جا که حجیت خبر واحد حجیتی تعبدی است و جعل آن، نیازمند اثر شرعی است، تلاش می‌‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا اثر شرعی ـ وجوب ایمان و عقد القلب ـ نسبت به حجیت این دسته از روایات وجود دارد تا این روایات به لحاظ آن اثر حجت باشد؟ برای این منظور، ماهیت و شروط ایمان و نیز ادلۀ کلامی وجوب ایمان در فروعات اعتقادی بررسی می‌‌گردد. این بررسی‌‌ها وجود اثر شرعی را نسبت به روایات اعتقادی نفی می‌‌کند و نشان می‌‌دهد تحقق ایمان مبتنی بر وثوق شخصی وجدانی است، در حالی که حجیت خبر واحد مبتنی بر وثوق نوعی است. از سوی دیگر، بر اساس ادلۀ کلامی در فروعات اعتقادی، اعتقاد تفصیلی لازم نیست؛ علاوه بر آن‌‌که، اعتقاد بر اساس ادلۀ ظنی خلاف احتیاط است.

کلیدواژه‌ها