رویکردی تطبیقی به مسئله «خاستگاه شرور» با محوریت «درد و رنج» از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی خاتم‌‌الانبیاء(ص) بهبهان

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز.

چکیده

هدف این پژوهش تلاش برای حل مسئله «خاستگاه درد و رنج» به‌‌عنوان یکی از شرور، از دیدگاه قرآن، تورات و انجیل با رویکردی تطبیقی است. روش این تحقیق، جستار کتابخانه‌‌ای به شیوه تطبیقی است. نتیجه حاصل‌‌آمده آن‌‌که از دیدگاه متون ابراهیمی، منشأ و خاستگاه شر و رنج، گرچه دارای اشتراکاتی اساسی مثل ماهیت زندگی انسان و گناه است، لیکن دارای اختلافاتی به‌‌ویژه از نظرگاه انجیل می باشد؛ از‌‌جمله این‌‌که تورات نقش اول را در فرآیند پیدایش شرور به گناهان می‌‌دهد؛ ولی انجیل با پیش کشیدن رنج‌‌ها و مصائب مسیحj به‌‌عنوان فدیه گناهان نوع انسان، رنج را با حضرت عیسیj معنا کرده، آن را به‌‌عنوان یک نعمت یاد می‌‌کند و پیروان خود را رنج‌‌مسلک معرفی می‌‌کند. ازنظر قرآن هم، سرچشمه اصلی شرور عبارت است از ماهیت زندگی بشر، گناه، امتحان و شیطان.

کلیدواژه‌ها