بررسی اعتبار براهین عقلی «ضرورت حجّت»برای اثبات «استمرار حجّت»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، آستان قدس رضوی

2 دانشگاه علوم اسلامی رضوی

10.22034/ftk.2023.711407

چکیده

بحث از ضرورت حجّت الهی، در کتب کلامی و حکمی رایج مطرح شده و برای آن ادلّه‌‌ای نیز اقامه شده است؛ امّا بحث از استمرار وجود حجّت تا حدودی مغفول مانده و تحلیل روشنی از آن ارائه نشده است. علمای امامیّه با وجود آن‌‌که بر استمرار حجج الهی اتّفاق‌‌نظر دارند، چندان در صدد ذکر دلایل این اعتقاد که برگرفته از روایات متواتر است، برنیامده‌اند؛ بنابراین، در این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی روشن خواهیم کرد که ادلّه عقلی متکلّمان و حکما در اثبات «ضرورت حجّت» برای اثبات «استمرار حجّت» کافی نیست، مگر آن‌‌که از طریق تلازم بین ضرورت وجود حجّت و استمرار آن، استمرار وجود حجّت را نیز نتیجه گرفت.
 
 

کلیدواژه‌ها