دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، آذر 1402، صفحه 1-137 
بازخوانی و آسیب‌شناسی پروژه‌های تقریبی

صفحه 93-116

10.22034/ftk.2023.711893

مرتضی علیزاده نجار؛ محمدتقی سبحانی؛ سید ابوالحسن نواب؛ مهدی فرمانیان