دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، شهریور 1393 
کلام اجتماعی (چیستی ،خاستگاه ،رویکرد)

صفحه 109-126

روح‌الله شاکری‌زواردهی؛ مرضیه عبدلی‌مسینان