دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، خرداد 1399 
جریان‌های فکری مدرسه کلامی حله

صفحه 7-30

محمدتقی سبحانی؛ محمدجعفر رضایی