دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 1-140 
2. نقد و بررسی آرای کلامی «شیخیّه باقریّه»

صفحه 47-66

جواد پورروستایی اردکانی؛ علی یوسفی هنومرور


3. تحلیل و نقد چیستی ذات حق‌‌تعالی از منظر فخر رازی

صفحه 25-46

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ مروه دولت ابادی؛ لیلا پوراکبر